Tulna Karavi Pan Avhelna Karu Naye

तुलना करावी पण अवहेलना करू नये…