Tag: Vishwas Navacha Pakshi Ekda Udala

Vishwas Ekda Udala Ki Parat Basat Nahi

विश्वास नावाचा पक्षी एकदा उडाला,
कि तो परत कधीच बसत नाही…