Tag: Vishwas Japne Khup

Vishwas Jar Tutla Tar

विश्वास जपणं खूप
महत्वाचं असतं..
कारण एकदा ठेवलेला
विश्वास जर तुटला ना
तर Sorry या शब्दाला काही
अर्थ उरत नाही…