Tag: Vel Sodun Hya Jagat Konich Achuk Nyayadhish Nahi

Vel Kharab Asel Tar Aaple Parke Hotat

Vel Kharab Asel Tar Aaple Parke Hotat RELATION SMS MARATHI Image

वेळ सोडून ह्या जगात कोणीच अचूक न्यायाधीश नाही..
कारण वेळ “चांगली” असेल तर,
सगळे आपले असतात आणि वेळ “खराब” असेल तर,
“आपले” पण “परके” होतात..
वेळच “आपल्या” व “परक्यांची” ओळख करून देते…
शुभ सकाळ!

Share Dost App