Tag: Tujha Raag Aahe Na

Tujha Raag Mala Khup Aavdato

LOVE SMS MARATHI Image

तुझा राग आहे ना,
तो मला खूप आवडतो..
म्हणूनच कधी कधी,
तुला त्रास दयायला मला खुप आवडतं…