Tag: Tu Mala Jevdhe Khote bollis Na Tyatle

Tu Mala Jevdhe Khote bollis

तु मला जेवढं खोटं बोललीस ना त्यातलं
“‎मी तुझीच आहे‬..” हे वाक्य माझं फेवरीट होतं…