Tag: Tasan Taas Bolnare Aata “Online” Asun Sudhha Bolat Nahit

Online Asun Sudhha Manse Bolat Nahit

Image

तासंतास बोलणारे आता “Online”
असून सुद्धा बोलत नाहीत..
कळत नाही नेमके काय बदलले आहे,
“वेळ” कि “माणसे”

Share Dost App