Tag: Talvarichya Joravar Milavlele Rajya

Talvarichya Joravar Milavlele Rajya

तलवारीच्या जोरावर मिळवलेलं राज्य तलवार असते तोवरच टिकतं…