Tag: Swatachi Chuk Swatala Kalali Ki Barech Anarth Taltat

Swatachi Chuk Swatala Kalali Ki Barech Anarth Taltat

स्वतःची चूक स्वतःला कळली की बरेच अनर्थ टळतात…