Tag: Sundar Manus Changla Aselach Ase Nahi

Sundar Manus Changla Aselach Ase Nahi

सुंदर माणूस चांगला असेलच असे नाही,
पण चांगला माणूस नेहमीच सुंदर असतो…