Tag: Sundar Disnyasathi Tu

Sundar Disnyasathi Tu Ekach Kar

सुंदर दिसण्यासाठी तु
फक्त एकच करत जा,
आरशात पाहण्याऐवजी,
माझ्या डोळ्यात पाहत जा…

Share Dost App