Tag: Sasurwadivar Prem Kara

Bayko Aapoaap Tumchyavar Prem Karel

NAVRA-BAYKO GRAFFITI MARATHI Image

सासुरवाडीवर प्रेम करा,
बायको आपोआप तुमच्यावर प्रेम करेल…