Tag: Sankat Talne Mansachya Haati Naste

Sanktacha Samna Kara

संकटं टाळणं माणसाच्या हाती नसतं पण संकटाचा सामना करणं त्याच्या हातात असतं…

Share Dost App