Tag: Samasdhan Mhanje Ek Prakarche Vaibhav Asun

Samadhan Hech Khare Sukh Aahe

Samadhan Hech Khare Sukh Aahe GOOD MORNING SMS MARATHI Image

समाधान म्हणजे एक प्रकारचे वैभव असुन,
ते अंतःकरणाची संपत्ती आहे..
ज्याला ही संपत्ती सापडते तो खरा सुखी होतो..
दुस-याचं हिसकावून खाणा-याचं पोट
कधी भरत नाही,
आणि वाटून खाणारा कधी,
उपाशी मरत नाही…
शुभ सकाळ!