Tag: Raktapeksha Ashru Shreshth Astat

Raktapeksha Ashru Shreshth Astat

रक्तापेक्षा अश्रू श्रेष्ठ असतात
कारण शरीराला जखम झाली तर रक्त बाहेर येते,
पण अश्रू ला बाहेर येण्यासाठी मनाला जखमी व्हावे लागते…

Share Dost App