Tag: Raha Tu Kutehi

Raha Tu Kuthehi Pan Sukhi Raha

Raha Tu Kuthehi Pan Sukhi Raha

रहा तु कुठेही,
पण जप मात्र स्वतःला..
आडोशाला उभे राहून,
पाहीन मी तुझ्या सुखाला…