Tag: Prem Kel Jyachyavar Tyachyashich Lagn Karnar..

Prem Kele Jyachyavar Tyachyashich Lagn Karnar

Prem Kele Jyachyavar Tyachyashich Lagn Karnar LOVE SMS MARATHI Image

प्रेम केलं ज्याच्यावर
त्याच्याशीच लग्न करणार..
नाही म्हणलं तर त्याला
मंडपातून मी पळवून आणणार…