Tag: Prem Kel Jyachyavar Tyachyashich Lagn Karnar..

Prem Kele Jyachyavar Tyachyashich Lagn Karnar

LOVE SMS MARATHI Image

प्रेम केलं ज्याच्यावर
त्याच्याशीच लग्न करणार..
नाही म्हणलं तर त्याला
मंडपातून मी पळवून आणणार…