Tag: Pratyekashi Premanech Vagle Pahije

Pratyekashi Premanech Vagle Pahije

Pratyekashi Premanech Vagle Pahije Image

प्रत्येकाशी प्रेमानेच वागले पाहिजे,
जे आपल्याशी वाईट वागतात,
त्यांच्याशीही प्रेमानेच वागले पाहिजे,
ते चांगले आहेत म्हणून नाही,
तर आपण चांगले आहोत म्हणून…