Tag: Pratyek Goshtit Ragavnari

Pratyek Goshtit Ragavnari Manse

प्रत्येक गोष्टीत रागावणारी
माणसे तिच असतात,
जी वेळोवेळी स्वतःपेक्षा जास्त
दुसऱ्याची काळजी घेतात…