Tag: Parabhavane Manus Sampat Nahi

Prayatna Sodte Ki Manus Sampto

पराभवाने माणूस संपत नाही,
प्रयत्न सोडतो तेव्हा तो संपतो…

Share Dost App