Tag: Paishacha Sambandh Aala Ki

Paishacha Sambandh Aala Ki

पैशाचा संबंध आला कि,
भाऊ भाऊ राहत नाही,
तो ‘दादा’ होतो…