Tag: Nighun Gelela Kshan Kadhich Parat Aanta Yet Nahi

Nighun Gelela Kshan Parat Yet Nahi

निघून गेलेला क्षण कधीच परत आणता येत नाही…