Tag: Nehmi Lok Mhantat Ki “Jaglo Tar Bhetu”

Aapan Bhetat Rahilo Tarach Jagu

Aapan Bhetat Rahilo Tarach Jagu Image

नेहमी लोक म्हणतात कि “जगलो तर भेटू”
पण तुला पाहिल्यापासून सारखं वाटत आहे की,
“आपण भेटत राहिलो तरच जगू”