Tag: Nashibala Ek Vait Savay Aste

Nashib Nehmi Tyalach Saath Dete

नशिबाला एक वाईट सवय असते,
ते नेहमी त्यालाच साथ देते कि,
जो त्याच्यावर कधीच अवलंबून नसतो…