Tag: Murkhana Vivek Sangne Hahi Murkhpanach

Murkhana Vivek Sangne Hahi Murkhpanach

मूर्खांना विवेक सागंणे हाही मूर्खपणाच!