Tag: Mi Tula Milvat Astana

Mi Tula Milvat Astana

Mi Tula Milvat Astana Image

मी तुला मिळवत असतांना,
तु मला कुठेतरी गमावत होतीस,
मी तुझ्या नजरेत भरतांना मात्र,
तु माझ्या नजरेतून उतरत होतीस…