Tag: Maitri Majhi Todu Nakos

Maitri Majhi Todu Nakos

Maitri Majhi Todu Nakos Image

मैत्री माझी तोडू नकोस,
कधीच माझ्याशी रुसु नकोस,
मला कधी विसरु नकोस,
मी दूर असून जवळ आहे तुझ्या,
फक्त माझ्या मैत्रीची जागा कोणाला देऊ नकोस…

Share Dost App