Tag: Krodhachya Eka Kshani Sanyanm Rakhla Tar

Krodhachya Eka Kshani Sanyanm Rakhla Tar

क्रोधाच्या एका क्षणी संयम राखला तर पश्चातापाचे शंभर क्षण वाचतात…