Tag: Kitihi Ruslo Tichyavar Tari

Mi Ugach Ruslo Tichyavar

PREM CHAROLI MARATHI Image

कितीही रुसलो तिच्यावर तरी,
ती माझ्यावर कधीच रुसली नाही…
मी मात्र उगाच रुसलो तिच्यावर,
कारण मला तिचं प्रेम कळलंच नाही…