Tag: Khotepanat Prem Asave

Premat Khotepana Nasava

Premat Khotepana Nasava Image

खोटेपणात प्रेम असावे,
पण प्रेमात खोटेपणा नसावा…