Tag: Jyanchyamule Mala Aayushyat Tras Jhala

Jyanchyamule Mala Aayushyat Tras Jhala

Jyanchyamule Mala Aayushyat Tras Jhala Image

ज्यांच्यामुळे मला आयुष्यात त्रास झाला अशा सगळ्यांचा मी ऋणी आहे,
कारण त्यांच्यामुळेच मला कसं वागायचं नाही हे चांगलच कळालंय…