Tag: Jyanchya Sobat Hasta Yete

Toch Aaplyala Jivapalikade Japto

Toch Aaplyala Jivapalikade Japto LOVE SMS MARATHI Image

ज्यांच्या सोबत हसता येते
अशी बरीच माणसे
आपल्या आयुष्यात असतात…
पण ज्याच्या समोर
मनमोकळे रडता येते,
असा एखादाच कुणीतरी असतो…
आणि तोच आपल्याला
जीवापलीकडे जपतो…