Tag: Jyadivshi Aapli Thodihi Pragati Jhali Nahi

Jyadivshi Pragati Jhali Nahi To Divas Fukat Gela

ज्यादिवशी आपली थोडीही प्रगती झाली नाही तो दिवस फुकट गेला असं समजा…