Tag: Jyachyasathi Dolyat Ashru Yavet

Jyachyasathi Dolyat Ashru Yavet

Jyachyasathi Dolyat Ashru Yavet Image

ज्याच्यासाठी डोळ्यात अश्रु यावेत असा माणूस सहजासहजी सापडत नाही,
आणि खरच जर कधी सापडला तर तो अश्रूच येऊ देत नाही…