Tag: Jyachyasathi Aaplyala Radta Yet Nahi

Kunavarhi Hasu Naye

ज्याच्यासाठी आपल्याला रडता येत नाही,
त्याच्यावर निदान हसू नये…