Tag: Jivapad Prem Kelyavar Kalte Ki Prem Mahnaje Kay Asate

Prem He Moulyavan Asate

Prem He Moulyavan Asate Image

जिवापाड प्रेम केल्यावर कळते कि प्रेम म्हणजे काय असते,
तुम्ही प्रेम कोणावरही करा पण,
ज्याच्यावर कराल ते अगदी शेवटपर्यंत करा,
कारण प्रेम हे मौल्यवान असते…