Tag: Jivanat 3 Prakarchya Lokanna Kadhich Visrayche Nahi

Jivanat 3 Prakarchya Lokanna Visrayche Nahi

Jivanat 3 Prakarchya Lokanna Visrayche Nahi Image

जीवनात तीन प्रकारच्या लोकांना कधीच विसरायचे नाही,
१) ज्यांनी तुम्हाला तुमच्या अडचणीच्या वेळी मदत केली
२) ज्यांनी तुमच्या अडचणीच्या वेळी पळ काढला आणि
३) ज्यांनी तुम्हाला अडचणीत आणले…