Tag: Jar Mi Tujhi Vaat Pahat

Mi Tujhi Vaat Pahat Baslo Aahe

Mi Tujhi Vaat Pahat Baslo Aahe LOVE SMS MARATHI Image

जर मी तुझी वाट पाहत
बसलो आहे तर
ह्याचा अर्थ असा नाही की,
माझ्याकडे काहीच काम नाहीये..
ह्याचा अर्थ असा की,
माझं कोणतेही काम
तुझ्यापेक्षा महत्वाचं नाहीये…