Tag: Jar Khare Prem Asel Tar Dusra Konta Vyakti Aavdat Nahi

Jar Khare Prem Asel Tar Dusra Konta Vyakti Aavdat Nahi

Jar Khare Prem Asel Tar Dusra Konta Vyakti Aavdat Nahi Image

जर खर ‪‎प्रेम‬ असेल तर दुसरा कोणता व्यक्ती आवडत नाही,
आवडलाच तर ते खर प्रेम नाही…