Tag: Fasavun Prem Kar

Prem Karun Hruday Todu Nakos

Prem Karun Hruday Todu Nakos LOVE SMS MARATHI Image

फसवून प्रेम कर,
पण प्रेम करून फसवू नकोस,
विचार करून प्रेम कर,
पण प्रेम करून विचार करू नकोस,
हृदय तोडून प्रेम कर,
पण प्रेम करून हृदय तोडू नकोस…

Share Dost App