Tag: Fandivar Baslelya Pakshala Fandi Tutnyachi Bhiti Naste

Swathavar Vishvaas Theva

ENCOURAGING SMS MARATHI Image

फांदीवर बसलेल्या पक्षाला फांदी तुटण्याची भीती नसते,
कारण त्याला त्या फांदीवर विश्वास नसून,
आपल्या पंखावर विश्वास असतो…
“Always’s Trust Ur Self”

Share Dost App