Tag: Ekda Mala Na

Tu Majhi Vaat Paahtana

Tu Majhi Vaat Paahtana PREM CHAROLI MARATHI Image

एकदा मला ना,
तू माझी वाट पाहतांना पाहायचंय..
तेवढ्यासाठी आडोशाला,
हळूच लपून रहायचंय…

Share Dost App