Tag: Chappan Pori Maage Yetil Pan Paisa Asel Tarach

Lakhat Ek Mulgi

Lakhat Ek Mulgi Image

छप्पन पोरी मागे येतील पण पैसा असेल तरच,
पण तो नसताना जी मागे येईल ती लाखात एक असेल…