Tag: Bar Mi Kai Mahnto Porino! Ti Sarkari Nokri Laglyavr

Sarkari Nokri Laglyavar Por Jast Sundar Distat Ka

REAL FACT SMS MARATHI Image

बरं मी काय म्हणतो पोरींनो!
ती सरकारी नोकरी लागल्यावर
पोरं जास्त सुंदर दिसतात का?
नाय म्हणजे तुम्ही
लग्नासाठी लगेच तयार होता
म्हूणन विचारलं…