Tag: Ayushyat Ase Lok Joda Ki

Ayushyat Ase Lok Joda Ki

Ayushyat Ase Lok Joda Ki Image

आयुष्यात असे लोक जोडा की,
जे वेळ येईल तेव्हा तुमची सावली
आणि वेळेला तुमचा आरसा बनतील,
कारण आरसा कधी खोटे बोलत नाही
आणि सावली कधी साथ सोडत नाही…

Share Dost App