Tag: Andharala Ghabrat Nahi

Kunapudhe Vaknaar Nahi

अंधाराला घाबरत नाही,
आभाळाची साथ आहे..
कुणापुढे वाकणार नाही,
मी मराठ्याची जात आहे…

Share Dost App