Tag: Aaplyala Je Je Pahije Te Sarv Milale Aste

Je Pahije Te Sarv Milale Aste Tar

Je Pahije Te Sarv Milale Aste Tar REAL FACT SMS MARATHI Image

आपल्याला जे जे पाहिजे ते सर्व मिळाले असते,
तर जीवनात गंमत अणि देवाला किंमत राहिली नसती…