Tag: Aaj Dolyanna Radavese Vat-te

Aayushya Bhar Tulach Pahavese Vat-te

Aayushya Bhar Tulach Pahavese Vat-te Image

आज डोळ्यांना रडावेसे वाटते,
आठवणीत तुझ्या रमावेसे वाटते,
इतके प्रेम केलेस तु माझ्यावर,
की आयुष्यभर तुलाच पाहावेसे वाटते…

Share Dost App