Tag: माणूस म्हणतो माझ्याकडे पैसे आल्यावर

Paisa Mhanto SMS

एक सूंदर ओळ
माणूस म्हणतो माझ्याकडे पैसे आल्यावर
मी काहीतरी करेल…
.
.
.
पण
पैसा म्हणतो तु काहीतरी कर तरच
मी तुझ्याकडे येईल…

Share Dost App