Tag: पैसा माणसाला वर नेऊ शकतो

Paisa Var Neta Yet Nahi

पैसा माणसाला वर नेऊ शकतो,
पण माणूस कधीही पैसा
वर घेऊन जाऊ शकत नाही…

Share Dost App